การแข่งขันในยุคของดิจิตอล ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และการแข่งขันทางด้านโลจิสติกส์ก็ยิ่งมีบทบาท และขยายวงกว้างกันมากขึ้นในประเทศไทย การที่จะทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับภายนอกได้ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยการบริหาร และแข่งขันได้

     ดังนั้นทางบริษัท อัลฟ่าบิซ โซลูชั่นส์ จำกัด จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์สำหรับทุกโลจิสติกส์ให้บริการงานทางด้านการวางแผน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในธุรกิจ งานบริการขนส่ง และคลังสินค้า ให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนากระบวนการหลักในการทำงาน ดังนี้

 

ระบบบริหารคลังสินค้า

Warehouse management system(WMS)

    คือการบริหาร จัดการภายในคลังสินค้า รับ-เก็บ-จ่าย รวมถึงการบริหารจัดเรื่องคน และการจัดการสินค้าภายในคลังได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว ประกอบด้วยระบบงานหลัก 3 ส่วนงาน คือ 

• การรับสินค้า(Receiving)

• การจัดเก็บสินค้า(Put Away)  

• การส่งมอบสินค้า(Delivery) 

 

     รองรับการทำงานคลังสินค้าต่างๆ ดังต่อไปนี้

•  คลังสินค้าทั่วไป 

•  คลังสินค้าสำเร็จรูป 

•  คลังสินค้าวัตถุดิบ 

•  คลังสินค้าปลอดอากร 

•  คลังสินค้าอันตราย 

•  คลังสินค้าห้องเย็นและสินค้าแช่แข็ง 

•  คลังเอกสาร 

•  ศูนย์กระจายสินค้า

 

ระบบบริหารงานขนส่ง

Transportation management system(TMS)

     คือที่จัดการ บริหารงานขนส่ง ให้ขนส่งสามารถวางแผนเส้นทางการขนส่งได้ง่ายๆ หรือตรวจสอบความถูกต้องของการขนส่ง ตรวจสอบเส้นทางการวิ่งของรถ หรือพิกัดตำแหน่งของรถ และสถานะการขนส่ง ที่ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ เป้นต้น ประกอบด้วยระบบงานหลักๆ ดังต่อไปนี้

•  การจัดการข้อมูลการขนส่ง  

•  การจัดการข้อมูลเส้นทางและจุดขนส่ง 

•  วางแผนและมอบหมายเที่ยวรถ

•  การจัดการราคาและใบเสนอราคา

•  การสร้างงานใบงานขนส่ง

•  การจัดการข้อมูลรถ และซ่อมบำรุงรถ 

 

*สนใจโปรดติดต่อ Contact us 

 

   
© ALLROUNDER