โปรแกรมสร้างรายงานผู้บริหาร BI (Business Intelligent)

BI solution ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม BI (Business Intelligent) ให้ผู้บริหารมีเครื่องมือทางธุรกิจ (Business Tool) ในการวิเคราะห์หลากหลายมุมมอง ได้เห็นภาพรวมต่าง ๆ ขององค์การ ได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น อาทิ โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มกำไร รายได้ หรือ วิเคราะห์ปัญหาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อผลประกอบการ ด้วย feature Dashboard , การ Analyze แบบ Advance และ Standard , Chart and Graph Analysis ด้วยความสามารถต่างๆ ดังนี้

getting a personal loan for college

Dashboards Function 

 • Real-time Dashboards 
 • Gauges
 • Meter
 • Trend Analyses Function 

Advance Pivotgrid 

 • Multi-dimensional analysis 
 • Drill Down 
 • Sort and Display Top Rows 
 • Data Filtering 
 • Xml data support 

Chart and graph Analysis function

 • 3D Chart Types 
 • 2D Chart Types 
 • Design-time Customization

Reports

 • Report Customization
 • Report Generator
 • Scheduler Report 
 • Report Graphing Alert notification services
 • Today Alert
 • Client notify alert
 • Email alert

 

   
© ALLROUNDER