พิมพ์

Material requirements planning(MRP)

เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและการบริหารงาน

เพื่อทราบถึงต้นทุนการผลิตที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร

เพื่อให้ทราบว่าการผลิตสินค้าอะไรก่อให้ เกิดกำไรมากที่สุดหรือผลิตแล้วไม่คุ้มทุน

เพื่อทราบความคืบหน้าในการผลิตที่ยากต่อการตรวจสอบและครอบคลุม

เพื่อลดความสูญเสียในการผลิต

เพื่อลดข้อผิดพลาดจากระบบเอกสารที่กระจัดกระจายภายในโรงงาน

ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง

ช่วยในการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ฝ่ายผลิต รองรับการผลิตที่หลากหลายทั้งแบบ Make to Order และ Make to Stock 

ฝ่ายบัญชีต้นทุน สามารถวิเคราะห์ต้นทุนต่อ Job ได้ทันที่ที่มีการเบิกสินค้าไปผลิต