โปรแกรมบริหารงานบุคคล Payroll & HRM

ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการนำระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ เพื่อรองรับการจัดการบุคลากรในองค์กร รวมถึงสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้กับองค์กร ดังนั้นทางบริษัทฯจึงได้พัฒนา ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ "Wealth HRM" มาช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

Wealth HRM ประกอบด้วย 7 ระบบ

Organization Chart System    ระบบโครงสร้างองค์กร

Personnel System                 ระบบพนักงาน

Time Attendance System       ระบบการลงเวลาทำงาน

Welfare System                    ระบบสวัสดิการ

Training System                    ระบบการฝึกอบรม

Payroll System                      ระบบเงินเดือน

Security System                    ระบบรักษาความปลอดภัย

getting a personal loan for college

 

 

   
© ALLROUNDER