Enterprise Resource Planning

คือระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ให้สามารถแข่งขันกับยุคดิจิตอลได้ จัดการงานการเงิน งานบัญชี ให้มีการเชื่อมโยงกับระบบอื่นๆกันอย่างสมบูรณ์ และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ระบบทั้งหมด คือระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท, ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุลเงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาควมปลอดภัย และระบบบำรุงรักษาข้อมูล เป็นต้น สามารถให้คำนวณยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อผู้ใช้งาน ผนวกกับข้อมูลการเงิน ฝ่ายบริหารจะรู้ถึงสถานะภาพที่แท้จริงได้ในทันที ทำให้ธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์ได้รวดเร็ว และมีความพร้อมต่อการรับมือกับธุรกิจข้ามชาติที่ใช้ IT เป็นอาวุธ ซึ่งประกอบไปด้วยระบบหลักๆ ดังภาพด้านล่างนี้

 

 

   
© ALLROUNDER